БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
sex
пол
(лат. sexus - пол)
Съвкупност от физическите, психическите и социалните особености на всеки човек, които го определят като мъж или жена. Основна характеристика за определянето на половата принадлежност са гонадните клетки, които имат значителни морфологични и функционални разлики - мъжките могат да се придвижват активно, докато женските натрупват запас от хранителни вещества.

Полът е сложна, многокомпонентна система, елементите на която се формират през различни стадии на индивидуалното развитие и това определя класификацията на пола и по тип: генетичен, хромозомен, гонаден, вътрешен морфологичен, външен морфологичен, възпитателен, социален, репродуктивен и т.н. В процеса на взаимодействието между двата пола се изработва присъщо за всеки един от тях поведение, резултат от реакцията, начина на мислене, вземане на решение и конкретно действие.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА