БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
deviation
девиация
Отклонение от норма (лат. deviatio - отклонение; de - извън; via - път).
В социален аспект нестандартното, необичайното, странното поведение, с което се нарушават някои обществени и културни норми без да се вреди на същото това общество или на отделни индивиди, се обозначава с термина девиация. Тя често провокира негативно или враждебно отношение от околните, което кара конкретният човек с такива емоционални, физически или поведенчески характеристики да изпитва неудобство или непълноценност.

Сексуалните отклонения (наричани още девиации, парафилии, парапатии, парерозии, сексуални парастезии, перверзитети) са състояния, при които се постига удоволствие с помощта на атипични или забранени от културата действия (сикуални табута), отклоняващи се от общоприетите в рамките на дадена социална или етническа група форми на полово поведение.
Те засягат преди всичко насочеността на половото влечение към сексуалния обект, начина на осъществяването му или необходимите за реализирането му условия. Не спада към сексуалните извращения, при които се нарушават не толкова социалните норми, колкото природните закони.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА